Motioner till kyrkomötet

Här visas samtliga motioner som lämnats till årets Kyrkomöte.
Motion 2009:01
Biskopars rösträtt i Kyrkomötet

Motion 2009:02
Kyrkomötets arbetsformer

Motion 2009:03
Handbok i medlemsvård

Motion 2009:04
Diakoners medverkan vid begravnings- och vigselgudstjänster

Motion 2009:05
Utbildning i HBT-frågorna

Motion 2009:06
Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert- och Kongress

Motion 2009:07
Värdesäkring av stiftsbidrag

Motion 2009:08
Uppvärdering av bikten

Motion 2009:09
Barnkonsekvensanalys

Motion 2009:10
Förändrat valsystem

Motion 2009:11
Apologetisk nysatsning

Motion 2009:12
Mission som uppgift i kyrkoordningen

Motion 2009:13
Nationella minoriteter

Motion 2009:14
Motverka våldet bland våra unga

Motion 2009:15
Biskop i tio år

Motion 2009:16
Bevakning av våra aktier på bolagsstämmor

Motion 2009:17
Antagningsbedömningen till präst- och diakonkandidater

Motion 2009:18
Ge diakoner rösträtt i biskopsval

Motion 2009:19
Nyöversättning av trosbekännelser

Motion 2009:20
Tillhörighet till Karlskrona Amiralitetsförsamling

Motion 2009:21
Själavård och andlig vägledning

Motion 2009:22
Missionsbegreppet i kyrkoordningen

Motion 2009:23
Flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder

Motion 2009:24
Friare församlingstillhörighet - ta bort det tvingande bosättningsbegreppet!

Motion 2009:25
Rösträtt vid biskopsval för präster inom EFS

Motion 2009:26
Ekumeniska överläggningar om vigsel och äktenskap

Motion 2009:27
Svenska kyrkans avsägelse av vigselrätten

Motion 2009:28
Svenska kyrkans syn på äktenskapet utifrån åtagandena inom Lutherska världsförbundet och Borgågemenskapen

Motion 2009:29
Avdragsrätt för privatpersoners gåvor till ideella organisationer

Motion 2009:30
Öppet nattvardsbord för de odöpta

Motion 2009:31
Svenska kyrkan och landsbygden

Motion 2009:32
Utred sättet att välja biskop

Motion 2009:33
Friare församlingstillhörighet

Motion 2009:34
Äktenskapet

Motion 2009:35
Samarbetskyrkor

Motion 2009:36
Kyrkvärd och förtroendevald

Motion 2009:37
Församlingssammanläggningar

Motion 2009:38
Att välja biskop

Motion 2009:39
Vigsel och äktenskap

Motion 2009:40
Utvidgat äktenskapsbegrepp och äktenskapsrätt

Motion 2009:41
Val av de ledamöter och ersättare som ska vara präst eller diakon

Motion 2009:42
Synliggör mångfaldsarbetet

Motion 2009:43
Kyrkokonstansvarig person i varje församling

Motion 2009:44
Vigsel och äktenskap

Motion 2009:45
Kodsystem för tillgänglighet i Svenska kyrkans lokaler

Motion 2009:45
Kodsystem som beskriver tillgängligheten i Svenska kyrkans lokaler

Motion 2009:46
Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan

Motion 2009:47
Gemensam säkerhet och begränsad vapenexport

Motion 2009:48
Försiktig språklig revision av trosbekännelserna

Motion 2009:49
Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen

Motion 2009:50
Äktenskapet och bekännelsen

Motion 2009:51
Bekännelseskrifterna

Motion 2009:52
Interaktiv mötesplats för Svenska kyrkan

Motion 2009:53
Församlingssammanslagningar

Motion 2009:54
Diakoners rösträtt vid biskopsval

Motion 2009:55
Barnkonsekvensanalysera mera!

Motion 2009:56
Skapa en Svenska kyrkans musikskola i varje pastorat

Motion 2009:57
Jourhavande präst på internet

Motion 2009:58
Studie för att bevara vår kyrkas kärnverksamhet

Motion 2009:59
Dop i krissituation

Motion 2009:60
Medvetandegör Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet och sammanhållning

Motion 2009:61
Avbryt kyrkornas stöd till internationella kriminella nätverk

Motion 2009:62
Vuxnas väg till tro

Motion 2009:63
Billigare kyrkoval

Motion 2009:64
Diakoners rätt att viga och förrätta jordfästningar i Svenska kyrkans ordning

Motion 2009:65
Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna

Motion 2009:66
Svenska kyrkan ska arbeta för att förebygga aborter

Motion 2009:67
Svenska kyrkans engagemang om flyktingar utifrån Sveriges asyllagstiftning

Motion 2009:68
Vigsel och dop i utlandsförsamling

Motion 2009:69
Breddning av underlaget för kyrkoavgiften

Motion 2009:70
Andelen anställda av de förtroendevalda i Kyrkomötet

Motion 2009:71
Biskopars rösträtt i Kyrkomötet

Motion 2009:72
Vigsel och äktenskap

Motion 2009:73
Begravningsavgift eller gravavgift?

Motion 2009:74
Yttrande till en befattning som diakon

Motion 2009:75
Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention

Motion 2009:76
Gör Gotland till försöksområde för fri församlingstillhörighet

Motion 2009:77
Kampanj för att öka medvetenheten om söndagens betydelse

Motion 2009:78
Utveckla och stimulera Svenska kyrkans närvaro på internet

Motion 2009:79
Orgelundervisning

Motion 2009:80
Fokus på dopet

Motion 2009:81
Intensifiering av arbetet för fred och global rättvisa

Motion 2009:82
Övergång till kontinuitetsskogsbruk

Motion 2009:83
Diakonkandidaternas moment 22

Motion 2009:84
Stärk förtroendet för kyrkans rättssystem

Motion 2009:85
Själavård

Motion 2009:86
Undervisning i kristen tro för barn upp till tolv år

Motion 2009:87
Incitamentsprogram och människosyn

Motion 2009:88
Om detta måste vi tala - makt över och ansvar för vår sexualitet

Motion 2009:89
Vår Svenska kyrka måste leva som den lär!

Motion 2009:90
Själavård - en grunduppgift

Motion 2009:91
Utlandskyrkan - församlingar ekonomiska ansvar

Motion 2009:92
Omsorg om utsatta kristna minoriteter

Motion 2009:93
Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag

Motion 2009:94
Kyrkans verksamhet och församlingsbegreppet

Motion 2009:95
Vigsel - ett kompromissförslag