Preliminär plan för ärendebehandling vid 2009 års kyrkomöte

Ärenden som preliminärt kommer att tas upp på föredragningslistan tisdagen den   20 oktober 2009
Förhandsanmäld talare är den som lämnar in  skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 tisdag den 20 oktober 2009, dvs. samma dag.

Budgetutskottets betänkanden:

B 2009:1 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010-2012
B 2009:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

 

Gudstjänstutskottets betänkanden:

G 2009:1 Nyöversättning av trosbekännelser
G 2009:3 Diakoners medverkan vid vigsel- och begravnings-gudstjänster
G 2009:4 Uppvärdering av bikten
G 2009:5 Öppet nattvardsbord för de odöpta
G 2009:6 Dop i krissituation

 

Om överläggningen inte avslutats i något av dessa ärenden tas ärendet upp på onsdagen efter besluten i de ärenden som behandlats under tisdagen samt efter debatt med anledning av Gudstjänstutskottets betänkande om vigsel och äktenskap.

Ärenden som preliminärt kommer att tas upp på föredragningslistan onsdagen den 21 oktober 2009
Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 tisdag den 20 oktober 2009.

Gudstjänstutskottets betänkande:

G 2009:2 Vigsel och äktenskap

 

Organisationsutskotttets betänkanden:

O 2009:1 Styrning och ledning
O 2009:2 Valfrågor
O 2009:3 Församlingstillhörighet
O 2009:4 Amiralitetsförsamlingen
O 2009:5 Mandattid för kyrkoråd och nämnder
O 2009:6 Strukturfrågor
O 2009:7 Val till domkapitlet
O 2009:8 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

 

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkanden:

TU 2009:1 Nationella minoriteter
TU 2009:2 Biskop i 10 år
TU 2009:3 Antagningsbedömningen till präst och diakonkandidater
TU 2009:4 Kyrkvärd och förtroendevald
TU 2009:5 Representation av förtroendevalda och anställda i Kyrkomötet
TU 2009:6 Yttrande till en befattning som diakon
TU 2009:7 Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention
TU 2009:8 Diakonkandidaternas moment 22
TU 2009:9 Förtroendet för kyrkans rättssystem
TU 2009:10 Vår svenska kyrka måste leva som den lär
TU 2009:11 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
TU 2009:12 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

 

Om överläggningen inte avslutats i något av dessa ärenden tas ärendet upp på torsdagen efter besluten i de ärenden som behandlats under onsdagen samt efter debatt med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkanden.

Ärenden som preliminärt kommer att tas upp på föredragningslistan torsdagen den 22 oktober 2009
Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 onsdag den 21 oktober 2009.

Kyrkolivsutskottets betänkanden:

Kl 2009:1 Kommunikation kring dopet och medlemskapet
Kl 2009:2 Svenska kyrkans närvaro på Internet
Kl 2009:3 Själavård och andlig vägledning
Kl 2009:4 Kristen tro i en ny situation
Kl 2009:5 Kyrkans musikundervisning
Kl 2009:6 Barnkonsekvensanalys
Kl 2009:7 Våld bland unga
Kl 2009:8 Mångfaldsarbete
Kl 2009:9 Utbildning i HBT-frågor
Kl 2009:10 Aborter
Kl 2009:11 Sexuellt utnyttjande
Kl 2009:12 Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet
Kl 2009:13 Medvetenheten om söndagens betydelse
Kl 2009:14 Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet

 

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkanden:

EE 2009:1 Svenska kyrkan som aktieägare
EE 2009:2 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlands-församlingar
EE 2009:3 Stiftsbidrag och kontinuitetsjordbruk
EE 2009:4 Kodsystem som beskriver tillgängligheten i Svenska kyrkans lokaler
EE 2009:5 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor
EE 2009:6 Kyrkokonstansvarig person i varje församling

 

Ekumenikutskottets betänkanden:

Eu 2009:1 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen
Eu 2009:2 Samarbetskyrkor
Eu 2009:3 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet
Eu 2009:4 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen
Eu 2009:5 Skydd för flyktingar och migranter
Eu 2009:6 Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna
Eu 2009:7 Omsorg om utsatta kristna minoriteter

 

Ärenden som preliminärt kommer att tas upp på föredragningslistan fredagen den 23 oktober 2009
Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 torsdag den 22 oktober 2009.

Kyrkorättsutskottets betänkanden:

Kr 2009:1 Ändringar i kyrkoordningen
Kr 2009:2 Instruktion för nämnden för internationell mission och diakoni samt förändring i kyrkoordningen
Kr 2009:3 Kyrkomötet 2.0 – nya arbetsformer
Kr 2009:4 Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress
Kr 2009:5 Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen om Svenska kyrkan
Kr 2009:6 Bekännelseskrifterna
Kr 2009:7 Begravningsavgift eller gravavgift
Kr 2009:8 Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag

 

Detta är en preliminär plan för ärendebehandlingen som dels är beroende av hur långa diskussioner det blir på varje ärende och dels av hur många frågor som lämnas in till frågedebatten.