Diakonkandidaternas moment 22

Motion 2009:83
av Bo Hanson och Mary Österström

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda och komma med förslag till hur motsättningen mellan bestämmelserna i 32 kap. 1, 5 och 6 §§ i kyrkoordningen kan mildras.

Motivering

Många diakonkandidater är, när deras utbildning närmar sig sitt slut, mycket stressade av bestämmelser i kyrkoordningen, som kan uppfattas som diakon­kandidaternas moment 22. Dessa bestämmelser kan sammanfattas på följande sätt:

Utan diakonvigning ingen diakontjänst – utan diakontjänst ingen diakon­vigning.

De bestämmelser som avses är följande:

 

Behörig att utöva uppdraget som diakon är den som har vigts till diakon i Svenska kyrkans ordning eller som har förklarats behörig av ett domkapitel. (32 kap. 1 §)

 

En biskop får till diakon i Svenska kyrkan bara viga den som av domkapitlet har blivit godkänd i diakonexamen. (32 kap. 5 §)

 

Domkapitlet får i diakonexamen pröva den som

1. har genomgått den utbildning och praktiska tjänstgöring som har fastställts av Kyrkostyrelsen, och

2. skall tjänstgöra som diakon inom stiftet. (32 kap. 6 §)

 

Motsvarande bestämmelser finns för präster men ger för prästkandidaterna inte upphov till påfrestning på samma sätt genom att dessa direkt efter präst­vigning anställs av stiftet under ett år som pastorsadjunkter och därmed inte före vigningen behöver skaffa sig tjänst i någon församling.

För närvarande ankommer det på diakonkandidaterna att söka anställning som diakon i någon församling utan att vara vigda och hoppas bli rekryterade till sådan under villkoret att de blir diakonvigda.

Flera sätt att lösa diakonkandidaternas problem kan urskiljas:

¨     att stiften anställer diakonerna, åtminstone de som inte fått annat förordnande, under en period direkt efter deras vigning,

¨     att det anses tillfyllest att kandidaterna förklarar sig ha för avsikt att söka tjänst i församling som diakon,

¨     att 2:a momentet i 32 kap. 6 § i kyrkoordningen tolkas så, att även den som har annan arbetsgivare än församling under närmare specificerade villkor kan anses uppfylla vad som stadgas i detta moment.

Även andra lösningar kan tänkas. Det finns ingen anledning att diakon­kandi­daterna ska utsättas för ett moment 22, som prästkandidaterna inte drabbas av.

 

Göteborg den 15 juli 2009

Bo Hanson (ÖKA) och Mary Österström (s)


Bo Hanson och Mary Österström


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:83

Betänkanden
TU 2009:08

Beslut av ärende
§ 111

Behandling av ärende
§ 083