Kampanj för att öka medvetenheten om söndagens betydelse

Motion 2009:77
av Eva Nyman

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att ta initiativ till en kampanj, avsedd att skapa fördjupad medvetenhet om söndagens betydelse som kulturell och religiös institution.

Motivering

Söndagen är en av kristendomens viktigaste kulturella och religiösa inrättningar, övertagen från den sabbat som den gammaltestamentliga religionen föreskriver.

Enligt den på Bibeln grundade människosynen behöver vi en dag för gudstjänst, vila och umgänge med vänner, nära och kära. Därmed sätts en gräns för arbete och kommersiella aktiviteter. Utan vilodag bli resultatet rastlöshet och stressjukdomar.

Tyvärr finns nu krafter som verkar för att alla veckans dagar görs till dagar för arbete och kommers.  Några vill jämställa söndagen och fredagen. En kultur­radikal debattör vill avskaffa alla helgdagar och skapa en bank av ”röda” dagar att tas ut individuellt.

Förutom att vi skulle mista ännu en religiös tradition, så skulle därmed söndagens funktion som institution för sammanhållning av samhälle och familj omintetgöras. Inte heller skulle människor få chansen att återhämta sig tillsam­mans med sina närmaste utan föregående ”planläggning” så att ledigheterna stämmer.

Sverigedemokraterna ser det som viktigt att Svenska kyrkan befinner sig steget före de nedmonterande krafterna. Vi vill uppmana kyrkan att med frimodighet och glädje visa på vad helgen, och främst söndagen, betytt och betyder för vårt samhälle.
 
Uppsala den 21 juli 2009


Eva Nyman (sd)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:77

Betänkanden
Kl 2009:13

Debattinlägg
§ 129

Beslut av ärende
§ 158

Behandling av ärende
§ 129