Behandling av ärende

Här kan du se hur samtliga ärenden behandlats under årets Kyrkomöte.

§ 030 Fråga 2009:1 Ansvarsfördelningen i Svenska kyrkan

§ 031 Fråga 2009:2 Svenska kyrkans information kring Rättvisemärkts garantier

§ 032 Fråga 2009:3 Rikskollekter och bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

§ 033 Fråga 2009:4 Religionsteologiskt grunddokument för samtal mellan Svenska kyrkan och islam

§ 034 Fråga 2009:5 Att kunna avstå från att viga

§ 035 Fråga 2009:6 Ekonomiska konsekvenser av kyrka-statreformen

§ 036 Fråga 2009:7 Svenska kyrkan 2014

§ 037 Fråga 2009:8 Antalet gudstjänstbesökare

§ 038 Fråga 2009:9 Nationella nivåns personalkostnader

§ 039 Fråga 2009:10 Kyrkostyrelsens pågående projekt

§ 040 Fråga 2009:11 Finansiering av äldreboende

§ 041 Fråga 2009:12 Webb-TV-gudstjänster

§ 042 Fråga 2009:13 Etiska riktlinjer vid gravgrävning

§ 043 Fråga 2009:14 Svenska kyrkans arbete på teckenspråk

§ 044 Fråga 2009:15 Medlemsskap i Svenska kyrkan för nordiska folkkyrkomedlemmar som bosatt sig i Sverige

§ 045 Fråga 2009:16 Ekumeniken i kyrkoordningen

§ 046 Fråga 2009:17 Kyrkans böcker på internet

§ 047 Fråga 2009:18 E-postkonton för pensionerad personal

§ 048 Fråga 2009:19 Legitimationshandling för präster och diakonal personal

§ 049 Fråga 2009:20 Kyrkliga utbildningarna

§ 050 Fråga 2009:21 Deltagandet i kyrkoval

§ 051 Fråga 2009:22 Administration av kyrkoval

§ 052 Fråga 2009:23 Kyrkoval - upprätthållande av valhemligheten

§ 053 Fråga 2009:24 Tillvägagångssätt i samband med kyrkovalet

§ 054 Fråga 2009:25 Dialog med inomkyrkliga grupper

§ 055 Fråga 2009:26 Äktenskapet

§ 056 Fråga 2009:27 Äktenskapsfrågan

§ 057 Fråga 2009:29 Redovisning av personval

§ 058 Fråga 2009:30 Kyrkoordningen

§ 059 Nyöversättning av trosbekännelser

§ 060 Diakoners medverkan vid vigsel och begravningsgudstjänster

§ 061 Uppvärdering av bikten

§ 062 Öppet nattvardsbord för de odöpta

§ 063 Dop i krissituation

§ 064 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

§ 065 Meddelanden

§ 066 Vigsel och äktenskap

§ 067 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010-2012

§ 068 Styrning och ledning

§ 069 Valfrågor

§ 070 Församlingstillhörighet

§ 071 Tillhörighet till Karlskrona amiralitetsförsamling

§ 072 Flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder

§ 073 Strukturfrågor

§ 074 Val till domkapitlet

§ 075 Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

§ 076 Nationella minoriteter

§ 077 Biskop i tio år

§ 078 Antagningsbedömningen till präst- och diakonkandidater

§ 079 Kyrkvärd och förtroendevald

§ 080 Andelen anställda av de förtroendevalda i Kyrkomötet

§ 081 Yttrande till en befattning som diakon

§ 082 Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention

§ 083 Diakonkandidaternas moment 22

§ 084 Förtroendet för Svenska kyrkans rättssystem

§ 085 Svenska kyrkan måste leva som den lär

§ 086 Verksamhetsberättelse 2008 för kyrkans överklagandenämnd

§ 087 Verksamhetsberättelse 2008 för kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

§ 117 Kommunikation kring dopet och medlemsskapet

§ 118 Svenska kyrkans närvaro på internet

§ 119 Själavård och andlig vägledning

§ 120 Kristen tro i en ny situation

§ 121 Kyrkans musikundervisning

§ 122 Barnkonsekvensanalys

§ 123 Våld bland unga

§ 124 Mångfaldsarbete

§ 125 Utbildning i HBT-frågor

§ 126 Aborter

§ 127 Sexuellt utnyttjande

§ 128 Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet

§ 129 Medvetenheten om söndagens betydelse

§ 130 Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet

§ 131 Svenska kyrkan som aktieägare

§ 132 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

§ 133 Stiftsbidrag och kontinuitetsskogsbruk

§ 134 Kodsystem som beskriver tillgängligheten till Svenska kyrkans lokaler

§ 135 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

§ 136 Kyrkokonstansvarig person i varje församling

§ 137 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen

§ 138 Samarbetskyrkor

§ 139 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

§ 140 Skydd för flyktingar och migranter

§ 142 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen

§ 143 Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna

§ 144 Omsorg om utsatta kristna minoriteter

§ 175 Ändringar i kyrkoordningen

§ 176 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

§ 177 Kyrkomötet 2.0 - nya arbetsformer

§ 178 Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress

§ 179 Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen om Svenska kyrkan

§ 180 Bekännelseskrifterna

§ 181 Begravningsavgift eller gravavgift

§ 182 Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag