Beslut av ärende

Här kan du ta del av samtliga beslut från årets Kyrkomöte.

§ 001 Kyrkomötet öppnas

§ 002 Anförande av ärkebiskopen

§ 003 Hälsningar

§ 004 Inkomna skriftliga hälsningar

§ 005 Parentation

§ 006 Anmälan av ny ledamot i Kyrkomötet

§ 007 Anmälan av inkallade ersättare

§ 008 Debattregler i procedurfrågor

§ 009 Val av protokolljusterare

§ 010 Utskottsplacering av ny ledamot och inkallade ersättare

§ 011 Fyllnadsval till utskott

§ 012 Ändrad utskottsplacering

§ 013 Biskoparnas närvaro i utskotten

§ 014 Anmälan och bordläggning av inkomna ärenden

§ 015 Hänvisning av skrivelser, motioner och övriga ärenden

§ 016 Meddelanden

§ 017 Seminarium om kyrkorna i Europa och EU

§ 018 Parentation

§ 019 Anmälan av betänkanden från utskotten

§ 020 Förslag till avvikelse från arbetsordningen

§ 021 Fastställande av debattregler

§ 022 Meddelanden och ajournering

§ 023 Kyrkomötets förhandlingar återupptas

§ 024 Hälsning

§ 025 Anmälan av ny ledamot

§ 026 Anmälan av inkallade ersättare

§ 027 Anmälan och bordläggning av utskottens betänkanden

§ 028 Meddelanden

§ 029 Förändrad talartid i frågedebatten

§ 088 Meddelanden

§ 089 Nyöversättning av trosbekännelser

§ 090 Vigsel och äktenskap

§ 091 Diakoners medverkan vid vigsel- och begravningsgudstjänster

§ 092 Uppvärdering av bikten

§ 093 Öppet nattvardsbord för de odöpta

§ 094 Dop i krissituation

§ 095 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationela nivå år 2008

§ 096 Styrning och ledning

§ 097 Valfrågor

§ 098 Församlingstillhörighet

§ 099 Tillhörighet till Karlskrona amiralitetsförsamling

§ 100 Flexibel mandattid för kyrkoråd och nämnder

§ 101 Strukturfrågor

§ 102 Val till domkapitlet

§ 103 Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

§ 104 Nationella minoriteter

§ 105 Biskop i tio år

§ 106 Antagningsbedömningen till präst- och diakonkandidater

§ 107 Kyrkvärd och förtroendevald

§ 108 Andelen anställda av de förtroendevalda i Kyrkomötet

§ 109 Yttrande till en befattning som diakon

§ 110 Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention

§ 111 Diakonkandidaternas moment 22

§ 112 Förtroendet för Svenska kyrkans rättssystem

§ 113 Svenska kyrkan måste leva som den lär

§ 114 Verksamhetsberättelse 2008 för kyrkans överklagandenämnd

§ 115 Verksamhetsberättelse 2008 för kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

§ 116 Vädjan från Budgetutskottets ordförande

§ 141 Utdelning av Svenska kyrkans kulturstipendier

§ 145 Meddelanden

§ 146 Kommunikation kring dopet och medlemskapet

§ 147 Svenska kyrkans närvaro på internet

§ 148 Själavård och andlig vägledning

§ 149 Kristen tro i en ny situation

§ 150 Kyrkans musikundervisning

§ 151 Barnkonsekvensanalys

§ 152 Våld bland unga

§ 153 Mångfaldsarbete

§ 154 Utbildning i HBT-frågor

§ 155 Aborter

§ 156 Sexuellt utnyttjande

§ 157 Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet

§ 158 Medvetenheten om söndagens betydelse

§ 159 Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet

§ 160 Svenska kyrkan som aktieägare

§ 161 Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

§ 162 Stiftsbidrag och kontinuitetsskogsbruk

§ 163 Kodsystem som beskriver tillgängligheten till Svenska kyrkans lokaler

§ 164 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

§ 165 Kyrkokonstansvarig person i varje församling

§ 166 Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen

§ 167 Samarbetskyrkor

§ 168 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

§ 169 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen

§ 170 Skydd för flyktingar och migranter

§ 171 Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna

§ 172 Omsorg om utsatta kristna minoriteter

§ 173 Fyllnadsval till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

§ 174 Fyllnadsval till Läronämnden

§ 183 Avtackning av biskoparna Tony Guldbrandzén och Caroline Krook

§ 184 Ändringar i kyrkoordningen

§ 185 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

§ 186 Kyrkomötet 2.0 - nya arbetsformer

§ 187 Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress

§ 188 Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen om Svenska kyrkan

§ 189 Bekännelseskrifterna

§ 190 Begravningsavgift eller gravavgift

§ 191 Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag

§ 192 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010-2012

§ 193 Avslutning