Skrivelser från kyrkomötet

KmSkr 2009:01
Vigsel och äktenskap

KmSkr 2009:02
Styrning och ledning

KmSkr 2009:03
Styrning och ledning

KmSkr 2009:04
Nyöversättning av trosbekännelser

KmSkr 2009:05
Öppet nattvardsbord för de odöpta

KmSkr 2009:06
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

KmSkr 2009:07
Valfrågor

KmSkr 2009:08
Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

KmSkr 2009:09
Nationella minoriteter

KmSkr 2009:10
Yttrande till en befattning som diakon

KmSkr 2009:11
Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention

KmSkr 2009:12
Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

KmSkr 2009:13
Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

KmSkr 2009:14
Kommunikation kring dopet och medlemskapet

KmSkr 2009:15
Svenska kyrkans närvaro på Internet

KmSkr 2009:16
Själavård och andlig vägledning

KmSkr 2009:17
Kristen tro i en ny situation

KmSkr 2009:18
Barnkonsekvensanalys

KmSkr 2009:19
Omsorg om utsatta kristna minoriteter

KmSkr 2009:20
Ändringar i kyrkoordningen

KmSkr 2009:21
Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

KmSkr 2009:22
Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010-2012

KmSkr 2009:23
Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor