Friare församlingstillhörighet

Motion 2009:33
av Jan-Anders Ekelund, Michael Martinsson, Berit Simonsson, Bertil Murray

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att Svenska kyrkan ska kunna införa regler som innebär att en person har rätt att tillhöra annan territoriell församling än folkbokföringsförsamlingen.

Motivering

Under flera decennier har det motionerats på Kyrkomötet om friare (rörligare) församlingstillhörighet. Tiden går, men inget har hänt fastän en utredning varit tillsatt. Det har fortfarande inte redovisats några teologiska hinder för att reformera tillhörighetsbegreppet som strider mot våra bekännelseskrifter.

För människor idag är det en självklarhet med exempelvis fritt läkarval, fritt val av vilken skola barnen skall gå i, fritt val av telefoni och elbolag. Listan kan göras lång, men det som betyder än mer för en del, att få välja vilken församling man vill tillhöra inom Svenska kyrkan det får man inte göra år 2009.

För framförallt unga människor är det svårt att förstå att de inte kan få vara med och ta sitt demokratiska ansvar i den församling där de firar gudstjänst. Många människor kan ha ett djupgående engagemang i en församling men detta engagemang kan inte kopplas ihop med förtroendemannaskapet eller till medlems­avgiften. Svenska kyrkan vill tydligt framstå som en demokratisk folkkyrka. Det är då angeläget att hålla samman församlingens fyra grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission med försam­lingens styre. Tyvärr omöjliggör nuvarande tillhörighetsregler att detta samband upprätthålls fullt ut.

Det är hög tid nu att Svenska kyrkan lättar på sina mycket rigida regler på detta område och anpassar dem till vår tid. Denna anpassning strider inte mot Bibeln och vår bekännelse. Det finns mycket här att lära av exempelvis folkkyrkorna i Danmark och England som har en mer verklighetsanpassad syn på församlingstillhörighetsbegreppet.

Örby, Ekerö, Henån och Uppsala den 10 juli 2009

Jan-Anders Ekelund (FK), Michael Martinsson (kr),

Berit Simonsson (FK), Bertil Murray (FK)


Jan-Anders Ekelund, Michael Martinsson, Berit Simonsson, Bertil Murray


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:24
Mot 2009:33
Mot 2009:76

Betänkanden
O 2009:03

Debattinlägg
§ 070

Beslut av ärende
§ 098

Behandling av ärende
§ 070

Läronämndens yttrande
Ln 2009:8y