Missionsbegreppet i kyrkoordningen

Motion 2009:22
av Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att göra en teologisk och pedagogisk bearbetning av missionsbegreppet i kyrkoordningen.

Motivering

Mission är enligt Svenska kyrkan en dimension av församlingens grundläggande uppgift. De övriga är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni. Församlingarnas verksamhet är reglerad i kyrkoordningen. En av de uppgifter som församlingarnas kyrkoråd har är att formulera en församlings­instruktion. I denna ska det framgå på vilket sätt kyrkan i sin dagliga gärning förverkligar de olika dimensionerna. När kyrkoråden redovisar sin plan för hur man på olika sätt kan förverkliga sin uppgift så brukar det inte vara svårt att definiera vare sig gudstjänst, undervisning eller diakoni. Däremot är det svårare att definiera begreppet mission.

Vad är mission? Är det församlingens utåtriktade verksamhet i samhället som åsyftas eller är det församlingens utlandsarbete? Handlar mission om att få fler medlemmar till organisationen eller är mission ett tillstånd som kyrkan ska leva i? Ordet mission kommer från latinets missio och betyder sändning. Vad betyder det för kyrkan om hon i allt det hon gör ska vara sänd till andra? Svaret på frågorna är inte oväsentlig för kyrkan. Med tanke på de svårigheter församlingarnas kyrkoråd har att definiera detta begrepp borde Svenska kyrkan genomföra en teologisk och en pedagogisk bearbetning av hela missionsbegreppet.

Mission framstår mer som något övergripande för kyrkan än som en enskild aktivitet som kan redovisas likt de tre andra. Kyrkan skulle med fördel kunna formulera sitt grundläggande uppdrag som mission. En alternativ formulering skulle kunna uttryckas med att kyrkans grundläggande uppgift är mission; dess sändning kommer bland annat till uttryck i gudstjänstfirande, undervisning och diakoni. Kyrkan lever i mission och allt det hon gör är mission därför att det tillhör hennes sändning.

En omdefiniering av mission som ett tillstånd kyrkan lever i skulle eventuellt göra förvirringen något mindre och bidra till ett helhetsperspektiv på kyrkans uppdrag.

Simrishamn och Uppsala den 3 juli 2009


Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:22
Mot 2009:12

Betänkanden
Eu 2009:01

Debattinlägg
§ 137

Beslut av ärende
§ 166

Behandling av ärende
§ 137