Betänkanden

Kyrkomötets första session har resulterat i 63 st utskottsbetänkanden. Dessa är fördelade på följande utskott: Budget B 2009:1-2, Ekonomi- och egendom EE 2009:1-6, Ekumenik Eu 2009:1-7, Gudstjänst G 2009:1-6, Kyrkoliv Kl 2009:1-14, Kyrkorätt Kr 2009:1-8, Organisation O 2009:1-8 och Tillsyns- och uppdrag TU 2009:1-1.

B 2009:01
Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010-2012

B 2009:02
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

EE 2009:01
Svenska kyrkan som aktieägare

EE 2009:02
Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

EE 2009:03
Stiftsbidrag och kontinuitetsjordbruk

EE 2009:04
Kodsystem som beskriver tillgängligheten i Svenska kyrkans lokaler

EE 2009:05
Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

EE 2009:06
Kyrkokonstansvarig person i varje församling

Eu 2009:01
Mission som uppgift och begrepp i kyrkoordningen

Eu 2009:02
Samarbetskyrkor

Eu 2009:03
Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

Eu 2009:04
Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen

Eu 2009:05
Skydd för flyktingar och migranter

Eu 2009:06
Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna

Eu 2009:07
Omsorg om utsatta kristna minoriteter

G 2009:01
Nyöversättning av trosbekännelser

G 2009:02
Vigsel och äktenskap

G 2009:02 (Eng)
Wedding and Marriage

G 2009:03
Diakoners medverkan vid vigsel- och begravningsgudstjänster

G 2009:04
Uppvärdering av bikten

G 2009:05
Öppet nattvardsbord för de odöpta

G 2009:06
Dop i krissituation

Kl 2009:01
Kommunikation kring dopet och medlemskapet

Kl 2009:02
Svenska kyrkans närvaro på internet

Kl 2009:03
Själavård och andlig vägledning

Kl 2009:04
Kristen tro i en ny situation

Kl 2009:05
Kyrkans musikundervisning

Kl 2009:06
Barnkonsekvensanalys

Kl 2009:07
Våld bland unga

Kl 2009:08
Mångfaldsarbete

Kl 2009:09
Utbildning i HBT-frågor

Kl 2009:10
Aborter

Kl 2009:11
Sexuellt utnyttjande

Kl 2009:12
Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet

Kl 2009:13
Medvetenheten om söndagens betydelse

Kl 2009:14
Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet

Kr 2009:01
Ändringar i kyrkoordningen

Kr 2009:02
Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

Kr 2009:03
Kyrkomötet 2.0 - nya arbetsformer

Kr 2009:04
Flyttning av Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress

Kr 2009:05
Utredning om konsekvenserna av att upphäva lagen om Svenska kyrkan

Kr 2009:06
Bekännelseskrifterna

Kr 2009:07
Begravningsavgift eller gravavgift

Kr 2009:08
Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag

O 2009:01
Styrning och ledning

O 2009:02
Valfrågor

O 2009:03
Församlingstillhörighet

O 2009:04
Amiralitetsförsamlingen

O 2009:05
Mandattid för kyrkoråd och nämnder

O 2009:06
Strukturfrågor

O 2009:07
Val till domkapitlet

O 2009:08
Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

TU 2009:01
Nationella minoriteter

TU 2009:02
Biskop i 10 år

TU 2009:03
Antagningsbedömningen till präst- och diakondkandidater

TU 2009:04
Kyrkvärd och förtroendevald

TU 2009:05
Representation av förtroendevalda och anställda i Kyrkomötet

TU 2009:06
Yttrande till en befattning som diakon

TU 2009:07
Kyrkoordningen och FN:s barnkonvention

TU 2009:08
Diakonkandidaternas moment 22

TU 2009:09
Förtroendet för kyrkans rättssystem

TU 2009:10
Vår svenska kyrka måste leva som den lär

TU 2009:11
Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

TU 2009:12
Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar