Läronämndens yttranden

Nedan visas Läronämndens yttranden över inkomna skrivelser och motioner till Kyrkomötet.

Läronämndens yttrande 2009:1y
Om biskoparnas tjänstgöringstid

Läronämndens yttrande 2009:2y
Om biskopars ställning i Kyrkomötet

Läronämndens yttrande 2009:3y
Om rösträtt vid biskopsval

Läronämndens yttrande 2009:4y
Om diakoners medverkan vid vigsel- och begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan

Läronämndens yttrande 2009:5y
Om ny översättning av trosbekännelserna

Läronämndens yttrande 2009:7y
Om dop i krissituationer

Läronämndens yttrande 2009:6y
Om tillträde till nattvarden för icke döpta

Läronämndens yttrande 2009:8y
Om församlingstillhörighet

Läronämndens yttrande 2009:9y
Om kyrkoherdens ledningsansvar

Läronämndens yttrande 2009:10y
Om Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet

Läronämndens yttrande 2009:11y
Om själavårdens ställning

Läronämndens yttrande 2009:12y
Vigsel och äktenskap