Breddning av underlaget för kyrkoavgiften

Motion 2009:69
av Carl Korch

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda effekterna av en breddning av underlaget för kyrkoavgiften med inkomst av kapital enligt inkomst­skattelagen (1999:1229).

Motivering

Det har kommit till min kännedom att vi idag inte tar hänsyn till inkomst av kapital när vi beräknar underlaget för kyrkoavgiften. Enligt 42 kap. 1 § i kyrko­ordningen så gäller följande idag:

42 kap. Avgifter och uppbörd

Kyrkoavgifter

1 § ---

Av 4 § lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund framgår att kyrkoavgiften skall beräknas på samma underlag som den kyrkotillhöriges kommunala inkomstskatt skall beräknas på.

I underlaget för kommunal inkomstskatt ingår inte inkomst av kapital enligt lag (1999:1229) 41 kap. Det är min uppfattning att så borde det vara. Det kan uppfattas som stötande att kyrkotillhöriga med stora kapitaltillgångar betalar en liten eller ingen avgift alls för sitt medlemskap i Svenska kyrkan.

Rönnäng den 21 juli 2009


Carl Korch (m)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:29
Mot 2009:69

Betänkanden
EE 2009:05

Debattinlägg
§ 135

Beslut av ärende
§ 164

Behandling av ärende
§ 135

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:23