Snabbprotokoll

Här publiceras snabbprotokoll om vad kyrkomötet 2009 beslutat. Snabbprotokollen innehåller korta, formella sammandrag av betänkandena kompletterade med det beslut som kyrkomötet fattat. De publiceras så snart besluten fattas den 22 och 23 oktober och ligger sorterade i bokstavsordning.

Aborter

Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona

Ändringar i kyrkoordningen

Antagningsbedömningen till präst och diakonkandidater

Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

Barnkonsekvensanalys

Begravningsavgift eller gravavgift

Bekännelseskrifterna

Biskop i tio år

Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

Diakoners medverkan vid vigsel- och begravningsgudstjänster

Diakonkandidaternas moment 22

Dop i krissituation

Flytt av kyrkomötet

Församlingstillhörighet

Förtroendet för kyrkans rättssystem

Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

Instruktion för nämnden för internationell mission och diakoni samt kyrkoordningen

Kodsystem som beskriver tillgängligheten till Svenska kyrkans lokaler

Kommunikation kring dopet och medlemsskapet

Kristen tro i en ny situation

Kyrkans musikundervisning

Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

Kyrkokonstansvarig person i varje församling

Kyrkomötets arbetsformer

Kyrkoordningen och FNs barnkonvention

Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:8

Kyrkvärd och förtroendevald

Mandattid för kyrkoråd och nämnder

Mångfaldsarbete

Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen

Nationella minoriteter

Nyöversättning av trosbekännelser

Omsorg om utsatta kristna minoriteter

Öppet nattvardsbord för de odöpta

Representation av förtroendevalda och anställda i kyrkomötet

Samarbetskyrkor

Sexuellt utnyttjande

Själavård och andlig vägledning

Skydd för flyktingar och migranter

Söndagens betydelse

Stiftsbidrag och kontinuitetsskogsbruk

Strukturfrågor

Styrning och ledning

Svenska kyrkan måste leva som den lär

Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet

Svenska kyrkan som aktieägare

Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet

Svenska kyrkans närvaro på internet

Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna

Upphäva lagen om Svenska kyrkan

Uppvärdering av bikten

Utbildning i HBT-frågor

Val till domkapitlet

Våld bland unga

Valfrågor

Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån 2010-2012

Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd från biskopar

Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

Vigsel och äktenskap

Yttrande till en befattning som diakon