Friare församlingstillhörighet - ta bort det tvingande bosättningsbegreppet!

Motion 2009:24
av Susann Torgerson och Hakon Långström

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att till regeringen framföra att Svenska kyrkan önskar en förändring av 4 § i lagen om Svenska kyrkan, inne­bärande att det tvingande bosättningsbegreppet tas bort.

Motivering

Frågan om en möjlighet att tillhöra en annan församling än den där man är folkbokförd har diskuterats i decennier inom och utom kyrkomötet. I en tid när medborgaren kan välja skola, vård och service tämligen fritt är det ett hinder för Svenska kyrkan att vara bunden av statliga, strikta regler om bosättning för tillhörighet till en församling. En möjlighet att friare kunna välja församlings­tillhörighet skulle göra det möjligt att tillvarata fler människors positiva intresse för och engagemang i kyrkan.

Kyrkomötets läronämnd har vid flera tillfällen uttalat att det inte föreligger teologiska hinder för en friare församlingstillhörighet.  Det är nu dags att förändra stelbenta regler och gå från ord till handling.

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att till regeringen framföra att Svenska kyrkan önskar en förändring av lagen om Svenska kyrkan, § 4, innebärande att det tvingande bosättningsbegreppet tas bort. Genom ändringen skulle det bli möjligt även för personer som inte är bosatta inom en församlings område att tillhöra församlingen under förutsättning att de har en annan väsentlig anknytning till församlingen.

Grundsund och Orust den 10 juli 2009

Susann Torgerson (FiSK) och Hakon Långström (m)


Susann Torgerson och Hakon Långström


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:24
Mot 2009:33
Mot 2009:76

Betänkanden
O 2009:03

Debattinlägg
§ 070

Beslut av ärende
§ 098

Behandling av ärende
§ 070

Läronämndens yttrande
Ln 2009:8y