Gemensam säkerhet och begränsad vapenexport

Motion 2009:47
av Anna Karin Hammar och Torgny Larsson

Förslag till kyrkomötesbeslut

1.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att i samråd med Liv och Fred- institutet inbjuda företrädare för olika religioner, fredsinstitut och regeringar till en process för utvecklandet av strategier för gemensam säkerhet mellan världens länder och konfliktaktörer.

2.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att till regeringen framföra behovet och vikten av en mera restriktiv svensk vapenexport.

Motivering

Den militära kapaciteten är högt värderad som upprätthållare av fred och säkerhet i världen. En inte lika utvecklad dimension för skapandet av fred och säkerhet är begreppet ”gemensam säkerhet”. Här bör Svenska kyrkan ta ett initiativ för att tillsammans med Liv och Fred-institutet inbjuda det civila samhällets aktörer i form av religionsfamiljer och trossamfund jämte olika fredsinstitut till en överläggning med regeringar för att utforska potentialen i begreppet ”gemensam säkerhet” i dagens värld.

Med utgångspunkt i Kol- och stålunionen i Europa och dess betydelse för fred och säkerhet finns det på europeisk mark en viktig erfarenhet av att bygga förtroende och tillit mellan länder och olika aktörer. Ömsesidigt ekonomiskt beroende liksom kulturella band mellan folk och länder bör utforskas som potential för fredsskapande. Fred är i dag en transreligiös angelägenhet som fordrar samarbete mellan olika trostraditioner. Svenska kyrkan har genom sin närhet till Liv och Fred-institutet ett särskilt ansvar att dels förvalta Sveriges snart tvåhundraåriga fredserfarenhet jämte ett ansvar att fortsätta sitt viktiga arbete för klimatet. Enbart en värld som omfördelar sina utgifter från den militära industrin till hållbar och klimatvänlig verksamhet kan få råd att möta de utmaningar som en omställning av nuvarande produktionsmönster och försörjningsmönster kräver. Samtidigt kan en omställning från oljeberoende till ekologiskt hållbara energi­försörjningssystem vara ett bidrag till nedrustning av den militära kapaciteten som i flera fall sammanfaller med skydd av naturtillgångar och energikällor. Genom att utforska begreppet ”gemensam säkerhet” tillsammans med företrädare för olika regeringar, religionsfamiljer och fredsinstitut, skulle Svenska kyrkan kunna skapa en mötesplats för eftertänksamhet och kreativ fördjupning av förståelsen av internationella relationer.

Samtidigt som Sverige snart kan högtidlighålla tvåhundraårsfirandet av fred har svensk vapenexport vuxit på ett explosionsartat sätt till att i dag rendera Sverige en förstaplats i världen tillsammans med Norge som största vapenexportör per capita. Inte hela denna utveckling kan förklaras med Sveriges behov av egna vapensystem för att skydda neutralitetspolitiken. Det är oroväckande att export sker till länder som befinner sig i konflikt och som inte har kapacitet att bekämpa fattigdomen inom det egna landet.

Svenska kyrkan bör därför ta kontakt med regeringen för ett samtal om den svenska vapenexporten i syfte att mera strikt följa begränsningarna i densamma. Detta samtal bör givetvis även innefatta behovet av en svensk strikt vapenexport­politik inom ramen för Europeiska unionen.

Uppsala och Kyrkesund den 7 juli 2009


Anna Karin Hammar och Torgny Larsson (s)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:81
Mot 2009:47

Betänkanden
Eu 2009:03

Debattinlägg
§ 139

Beslut av ärende
§ 168

Behandling av ärende
§ 139