Intensifiering av arbetet för fred och global rättvisa

Motion 2009:81
av Terence Hongslo

Förslag till kyrkomötesbeslut

1.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att rekommendera stift och församlingar att till "Hela Världen" anslå väsentligt ökade resurser för att motverka ekonomiska orättvisor och våld vilket drabbar särskilt kvinnor och barn.

2.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att ta initiativ till ett målmedvetet arbete för den kristna fredsvisionen om icke-våld och en vapenfri värld för att ge alla människor en bättre framtid.

3.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att utarbeta rekommen­dationer så att Svenska kyrkan i olika sammanhang intensifierar det ekumeniska och interreligiösa samarbetet både för att effektivisera nämnda insatser och för att manifestera trovärdighet i arbetet för fred och rättvisa i världen.

4.  Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att göra en översyn av hur dess tillgångar i aktier och värdepapper förvaltas med hänsyn till krav på fred, global rättvisa och hållbar utveckling.

Motivering

Kyrkan i hela världen beskrivs ofta i ekumeniska sammanhang som ”Kristi kropp med olika lemmar” med ett ömsesidigt ansvar och beroende. Vi vill därför att Kyrkomötet ger direktiv till olika ekumeniska organ att ytterligare uppmärk­samma frågor som gäller fred och rättvisa. Vi menar samtidigt att detta är en förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt.

Den snabba tillväxten har förbytts i en ekonomisk kris, vilket lett till minskat bistånd från rika länder och ökad arbetslöshet som i sin tur gör att särskilt fattiga, arbetslösa, kvinnor och barn drabbas hårt. Ökade resurser måste därför sättas in särskilt för att främja ekonomisk rättvisa vilket också är nödvändigt för att hantera många orsaker till krig, terrorism och våldsamma demonstrationer.

Svenska kyrkan bör även göra en översyn av förvaltningen av sina egna aktier och värdepapper angående hur förvaltningen överensstämmer med krav på fred, global rättvisa och hållbar utveckling.

Uppsala den 19 juli 2009


Terence Hongslo (mp)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:81
Mot 2009:47

Betänkanden
Eu 2009:03

Debattinlägg
§ 139

Beslut av ärende
§ 168

Behandling av ärende
§ 139