Yttrande till en befattning som diakon

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:6

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:74 av Johan Sobelius föreslås att Kyrkomötet ska besluta om ändrad lydelse av 34 kap. 14 § i kyrkoordningen.

Utskottet

Utskottet bedömer att motionen bör avslås men anser i likhet med motionären att behörighetsprövningen borde vara lika för befattningar som präst och diakon. Utskottet föreslår därför att Kyrkomötet ska uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda möjligheterna till ändring av 34 kap. 14 § i kyrkoordningen.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1.  avslå motion 2009:74.

2.  uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda möjligheterna till ändring av 34 kap. 14 § i kyrkoordningen så att behörighetsprövningen blir lika för alla befattningar inom vigningstjänsten.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:74

Betänkanden
TU 2009:06

Debattinlägg
§ 081

Beslut av ärende
§ 109

Behandling av ärende
§ 081

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:10