Svenska kyrkans betydelse för Sveriges identitet

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:14

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:60 av Björn Söder föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att starta en kampanj i syfte att medvetandegöra kristendomens och Svenska kyrkans betydelse för vårt lands enhet, rättsstatlighet, sammanhållning och identitet.

Läronämnden

I sitt yttrande (Ln2009:10y) hänvisar nämnden till sitt tidigare yttrande Ln 2003:11y om Svenska kyrkan som en del av den världsvida kyrkan. I det påtalas inledningsvis att en kyrkosyn som bygger på vår kyrkas tro, bekännelse och lära har principiellt en annan utgångspunkt än folket, nationen och fosterlandet.

Svenska kyrkan är en del av Kristi världsvida kyrka. Kyrkan har uppdraget att erbjuda alla människor Guds rikes gemenskap och känner inte några jordiska gränser.

Kyrkan är inte etniskt bestämd och nationerna har ingen konstitutiv betydelse för kyrkans identitet. Kyrkan är Guds folk och Kristi kropp. Med sitt centrum och sin livskälla i Kristus och evangeliet om honom har Svenska kyrkan som en del av den världsvida kyrkan ett uppdrag i Sverige. Det är ett gudomligt tecken att de människor som i Sverige inbjuds att tillhöra Guds folk återspeglar rikedomen i skapelsen och i Kristi världsvida kyrka.

Avgörande för att kyrkan ska ge ett positivt bidrag till samhällsbyggandet är att den i ord och handling återspeglar Guds universella kärlek.

Utskottet

Utskottet anser att Läronämnden i sitt yttrande formulerat sig så väl om Svenska kyrkan att utskottet infogat vad nämnden sagt i sitt övervägande.

Med anledning av vad som framgår av Läronämndens yttrande anser utskottet att det inte ska startas en kampanj med det syfte som motionären föreslår.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:60.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.



Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:60

Betänkanden
Kl 2009:14

Debattinlägg
§ 130

Beslut av ärende
§ 159

Behandling av ärende
§ 130

Läronämndens yttrande
Ln 2009:10y