Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona

Organisationsutskottets betänkande 2009:4

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:20 av Hakon Långström och Mats Hagelin föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Lunds stift och berörd församling, utreda om bestämmelserna i 35 kap. 2 § kyrkoord­ningen om kyrkotillhörighet i Karlskrona amiralitetsförsamling kan ändras. Detta så att fler tillhöriga inom Försvarsmaktens marina verksamhet kan få möjlighet att tillhöra församlingen oavsett bostads- och verksamhetsort.

Utskottet

Utskottet anser att en förutsättning för att utvidga en församling är att församlingens upptagningsområde och därmed verksamhetsområde inte kommer att omfatta mer än ett stift. Med beaktande av det faktum att de anställda inom marinen är placerade på olika orter över hela landet föreslår utskottet att motionen avslås.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:20.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag, efter votering och rösträkning (ja 152, nej 82, avstår 11).



Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:20

Betänkanden
O 2009:04

Debattinlägg
§ 071

Beslut av ärende
§ 099

Behandling av ärende
§ 071