Uppvärdering av bikten

Gudstjänstutskottets betänkande 2009:4

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:8 av Karl-Gunnar Svensson och Marianne Kronbäck föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att komma med förslag om hur bikten kan uppvärderas i Svenska kyrkan.

Utskottet

Utskottet delar motionärernas önskan att bikten blir både mer känd och brukad i Svenska kyrkan. Utskottet menar, att detta sker främst och bäst genom pastorala åtgärder i församlingarna.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:8.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:08

Betänkanden
G 2009:04

Debattinlägg
§ 061

Beslut av ärende
§ 092

Behandling av ärende
§ 061