Nationella minoriteter

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:1

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:13 av Kristina Töyrä föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att lägga till språken meänkieli och romani chib till 57 kap. 5 § punkt 3 i kyrkoordningen.

Utskottet

Utskottet anser att församlingsinstruktionen ska innehålla en redogörelse för församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som är vanliga i just den församlingen. 

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:13.

2. med anledning av motion 2009:13 uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda möjligheterna till en ändring av 57 kap. 5 § punkt 3 i enlighet med utskottets överväganden.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets beslut.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:13

Betänkanden
TU 2009:01

Debattinlägg
§ 076

Beslut av ärende
§ 104

Behandling av ärende
§ 076

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:9