Sexuellt utnyttjande

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:11

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:88 av Ulla Dahlberg föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att:

1. ta fram ett tydligt etiskt ställningstagande med syfte att aktivt arbeta för en förändrad etik i samhället för att, om möjligt, förhindra sexuellt utnyttjande och sexuella handlingar där det finns offer.

2. uppmana Svenska kyrkan och dess församlingsmedlemmar till aktivt och öppet avståndstagande från sexuella handlingar där det finns offer.

Utskottet

Utskottet delar den vilja till attitydförändring som motionären förespråkar. Dock konstaterar utskottet att det redan pågår ett kontinuerligt arbete inom Svenska kyrkan för att motverka sexuellt utnyttjande. De nationella utbildningssatsningar som genomförs bidrar till en ökad kompetens för att identifiera sexuella övergrepp och ge de utsatta rätt stöd.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:88 i sin helhet.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:66

Betänkanden
Kl 2009:10

Debattinlägg
§ 126

Beslut av ärende
§ 155

Behandling av ärende
§ 126