Kristen tro i en ny situation

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:4

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:11 av Dag Sandahl föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att initiera ett apologetiskt arbete i Svenska kyrkan.

I motion 2009:62 av Bertil Murray föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för Svenska kyrkans arbete gällande Vuxnas väg till tro.

I motion 2009:86 av Britt Louise Agrell föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att inom programmet 0 till 18 år särskilt uppmärksamma behovet av riktlinjer för församlingarnas undervisning om kristen tro för barn upp till 12 år.

Utskottet

Utskottet konstaterar med anledning av motion 2009:11 att apologetik, försvar för den kristna tron, är en del av funktionen att förmedla tro och handling. Det hör främst hemma på församlings- och stiftsnivå och många medarbetare i Svenska kyrkans församlingar ägnar sig redan åt detta. Ett sådant arbete behöver därför inte initieras av Kyrkostyrelsen.

Utskottet konstaterar med anledning av motion 2009:62 att det finns olika rörelser och metoder inom Svenska kyrkan som stödjer vuxnas väg till tro men mer kan och behöver göras när det gäller utvecklingsarbete på detta område. Däremot finns det inte behov av särskilda riktlinjer.

Utskottet konstaterar med anledning av motion 2009:86 att utskottet förra året beredde en motion om att det skulle utarbetas riktlinjer för barn 6-12 år. I stället för riktlinjer ansåg utskottet att det fanns andra sätt att möta utmaningarna i Svenska kyrkans barnverksamhet. Utskottet har inte ändrat uppfattning även om åldersgruppen nu är något vidare.

Reservation

Det finns en reservation i betänkandet av Christina Berglund, Helén Lindbäck och Kerstin Zetterberg till förmån för motion 2009:86.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:11.

2. med anledning av motion 2009:62 uppdra till Kyrkostyrelsen att planera och genomföra en satsning kring vuxnas väg till tro.

3. avslå motion 2009:86.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.

Punkt 3 efter votering.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:11
Mot 2009:62
Mot 2009:86

Betänkanden
Kl 2009:04

Debattinlägg
§ 120

Beslut av ärende
§ 149

Behandling av ärende
§ 120

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:17