Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd från biskopar

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:12

Redogörelse för ärendet

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar har överlämnat sin verksamhets­berättelse för år 2008 till Kyrkomötet.

Utskottet

Avsikten med behandlingen av verksamhetsberättelsen är inte att det ska ske någon prövning av Ansvarsnämndens verksamhet. Kyrkomötet tar inte heller ställning till om nämndens sätt att sköta sitt uppdrag ska godkännas eller inte.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår att Kyrkomötet ska besluta att lägga verksamhetsberättelsen för år 2008 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar till handlingarna.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:
Inga ärenden