Sveriges kristna råds folder om kyrkan och migrationsfrågorna

Ekumenikutskottets betänkande 2009:6

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:65 av Margareta Sandstedt föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att begära rättningar av teologiska felaktigheter i en broschyr om kyrkan och migrationsfrågorna.

Utskottet

Ekumenikutskottet konstaterar att broschyrens innehåll ligger väl i linje med det kristna kärleksbudet.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:65.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:65

Betänkanden
Eu 2009:06

Debattinlägg
§ 143

Beslut av ärende
§ 171

Behandling av ärende
§ 143

Snabbprotokoll
   EU_06