Samarbetskyrkor

Ekumenikutskottets betänkande 2009:2

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:35 av Bertil Murray m.fl.

föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att till Kyrkomötet inkomma med förslag på hur formen med samarbetskyrkor mellan Svenska kyrkan och EFS (Evangeliska Fosterlands- Stiftelsen) ska kunna tillämpas även i förhållande till andra inomkyrkliga grupper.

Kyrkolivsutskottet

Kykolivsutskottet skriver i sitt yttrande att de, liksom motionären, önskar att de ideella krafterna ska stärkas och ges möjlighet att medverka på olika sätt inom Svenska kyrkans samtliga nivåer. Utskottet anser dock att det inte är försvarbart att göra överenskommelser med organisationer som till exempel vägrar erkänna prästvigda kvinnor, även om de vill tillhöra och verka inom Svenska kyrkan. Utskottet vill samtidigt framföra att det är viktigt att dialogen mellan Kyrkostyrelsen och organisationer, föreningar och nätverk fortsätter. Där det finns en tillräcklig samsyn kan dialogen också utvidgas till ett samarbete.

Utskottet

Utskottet menar att det är viktigt att Svenska kyrkan tar tillvara och utvecklar former för frivilligt engagemang och ser de inomkyrkliga rörelserna, föreningarna och organisationerna som viktiga för kyrkans liv. Men utskottet tror inte att den modell för samarbete som motionen föreslår är det bästa sättet för dessa organisationer att utvecklas i samverkan med Svenska kyrkans församlingar. Utskottet ansluter sig vidare till kyrkolivsutskottets yttrande.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:35.

Reservation

Till betänkandet finns en reservation från Lennart Sacrédeus som yrkar bifall till motionen som ett uttryck för den omsorg som Svenska kyrkan som helhet och dess ledning har för att ge fortsatt plats åt och stöd till historiskt förankrade fromhetstraditioner och inomkyrkliga rörelser.

Särskild mening

Till betänkandet finns en särskild mening från Fredrik Sidenvall till stöd för ovan nämnda reservation.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:35

Betänkanden
Eu 2009:02

Debattinlägg
§ 138

Beslut av ärende
§ 167

Behandling av ärende
§ 138