Valfrågor

Organisationsutskottets betänkande 2009:2

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:10 av Karl-Gunnar Svensson m.fl. föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till valsystem som möjliggör renodlade personval i de kyrkliga valen 2013.

I motion 2009:63 av Per Lindberg förslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att till valet 2013 ta fram förslag på förenklingar i valsystemet så att minst 50 miljoner kronor sparas jämfört med årets kostnader.

Utskottet

Utskottet anser att det nuvarande valsystemet som beslutats för bara två år sedan bör bestå. Vidare har personvalsinslaget stärkts genom sänkning av spärren för personliga röstetal samt möjligheten att avge särskilda personröster på högst tre kandidater.

Med anledning av motionen om kostnadsbesparingar genom förenklingar i valsystemet föreslår utskottet att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna till kostnadsbesparande förslag inom nuvarande valsystem.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:10.

2. avslå motion 2009:63.

3. med anledning av motion 2009:63 ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till kostnadsbesparingar inom nuvarande valsystem.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:10
Mot 2009:63

Betänkanden
O 2009:02

Debattinlägg
§ 069

Beslut av ärende
§ 097

Behandling av ärende
§ 069

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:7