Kyrkoordningen och FNs barnkonvention

Tillsyns- och uppdragutskottets betänkande 2009:7

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:75 av Ola Isacsson och Dag Sandahl föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att till Kyrkomötet återkomma med förslag till ändringar i kyrkoordningen, som gör det möjligt för barn mellan 12 och 18 år, att vid lämplig ålder självständigt fatta beslut om dop och kyrkotillhörighet.

Utskottet

Utskottet konstaterar att kyrkoordningens bestämmelser tycks vara mer restriktiva när det gäller ungdomars självbestämmande än vad som ur rättslig synvinkel är nödvändigt. Det finns anledning att ur olika synvinklar se över frågor om barns och ungdomars dop och kyrkotillhörighet. Resultatet av en sådan översyn bör inte fixeras i förväg.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:75.

2. uppdra åt Kyrkostyrelsen att utreda frågor om barns och ungdomars dop och kyrkotillhörighet i enlighet med vad utskottet har anfört.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:75

Betänkanden
TU 2009:07

Debattinlägg
§ 082

Beslut av ärende
§ 110

Behandling av ärende
§ 082

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:11