Clearing och ekonomiskt ansvar beträffande utlandsförsamlingar

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2009:2

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:68 av Anders Roos föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att till 2010 års kyrkomöte föreslå regler för hur kostnaderna för dop och vigsel i utlandsförsamling kan regleras inom Svenska kyrkans clearingsystem.

I motion 2009:91 av Brita Olinder föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur kyrkomedlemmar i utlandsförsamlingar likaväl som de i Sverige boende ska kunna bidra med rimlig kyrkoavgift.

Utskottet

Utskottet menar att frågan om clearing vid vigsel och dop i utlandsförsamlingar behandlas av den pågående utredningen om clearing vid kyrkliga handlingar.

Utskottet framhåller att förslag angående den i motion 2009:91 aktualiserade frågan har lämnats av utredningen Utlandskyrkan – Struktur och delaktighet. Denna utredning är nu under remissbehandling.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:68.

2. avslå motion 2009:91.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:68
Mot 2009:91

Betänkanden
EE 2009:02

Debattinlägg
§ 132

Beslut av ärende
§ 161

Behandling av ärende
§ 132