Verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

Tillsyns- och uppdragutskottets betänkande 2009:11

Redogörelse för ärendet

Svenska kyrkans Överklagandenämnd har till Kyrkomötet lämnat sin verksamhetsberättelse för år 2008.

Utskottet

Utskottet menar att avsikten med behandlingen av Överklagandenämndens verksamhetsberättelse inte är att det ska ske någon prövning av verksamheten. Utskottet har inte heller i övrigt funnit skäl att ta upp någon särskild fråga utifrån verksamhetsberättelsen.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att lägga Svenska kyrkans överklagandenämnds verksamhetsberättelse för år 2008 till handlingarna.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:
Inga ärenden