Ändringar i kyrkoordningen

Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:1

Redogörelse för ärendet

I Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:3 föreslås att:

1. till kyrkvärd får väljas andra personer än de som är medlemmar i församlingen.

2. vid val till stiftsfullmäktige ska inskränkt valbarhet tillämpas.

3. Kyrkostyrelsen ska ha viss tillsyn över stiftens förvaltning av prästlönefonderna.

4. det ska införas ett förbud mot att röja uppgifter i verksamhet som avser antagning till präst eller diakon.

5. en språklig ändring ska göras i kyrkoordningen så att ordet ”skall” genomgående ska ersättas med ”ska”.

Läronämnden

I sitt yttrande (Ln2009:8y) har Läronämnden konstaterat att den föreslagna ändringen rörande val av kyrkvärd inte frångår territorialprincipen.

Utskottet

Utskottet ser att det finns skäl att det ska ges möjlighet att till kyrkvärd välja personer som bor utanför församlingen.

     Utskottet menar att Kyrkomötet ska avslå Kyrkostyrelsens förslag till inskränkt valbarhet till stiftsfullmäktige då det framkommit önskemål om att stiften själv ska få bestämma om detta. Därför bör Kyrkostyrelsen ges i uppdrag att göra en ny beredning av frågan.

     Vidare menar utskottet att Kyrkostyrelsen ska ha en viss tillsyn över stiftens förvaltning av prästlönefonderna.

     Det är viktigt att se till att sekretessbestämmelse införs, som skyddar de handlingar som inkommer från präst- och diakonkandidater i samband med antagningsförfarandet. Om kyrkomötet beslutar så måste beslutet för att vara giltigt fattas av två kyrkomöten i rad.

Slutligen ställer sig utskottet positivt till att ordet ”skall” byts ut mot ”ska” i kyrkoordningen

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. bifalla Kyrkostyrelsens skrivelse utom om inskränkt valbarhet till stiftsfullmäktige.

2. att uppdra åt Kyrkostyrelsen att bereda frågan om inskränkt valbarhet på nytt.

Reservation

Till betänkandet finns en reservation från Stig-Göran Fransson m.fl. som menar att Kyrkostyrelsen inte ska utfärda närmare bestämmelser om förvaltningen av prästlönetillgångarna (46 kap.3 kyrkoordningen).

Särskild mening

Biskop Thomas Söderberg anser att utskottet borde ha avstyrkt Kyrkostyrelsens förslag till tillägg i 46 kap. 3 § i kyrkoordningen att ”Kyrkostyrelsen får utfärda närmare bestämmelser om förvaltningen av prästlönetillgångarna”.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att:

1. bifalla utskottets förslag punkt 1 och 2.

2. att avslå Stig-Göran Franssons m. fl reservation efter votering och rösträkning (ja 157, nej 62, avstår 17)

 Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:24
Mot 2009:33
Mot 2009:76

Betänkanden
O 2009:03

Debattinlägg
§ 070

Beslut av ärende
§ 098

Behandling av ärende
§ 070

Läronämndens yttrande
Ln 2009:8y