Representation av förtroendevalda och anställda i kyrkomötet

Tillsyns- och uppdragutskottets betänkande 2009:5

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:70 av Anita Eiderbrant Bylund föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att:

1. kartlägga utvecklingen vad gäller andelen anställda i Svenska kyrkan av Kyrkomötets ombud.

2. utarbeta förslag till kompletterande bestämmelser vad gäller anställdas valbarhet till Kyrkomötet.

Utskottet

En kartläggning av andelen anställda redovisas i betänkandet. Utskottet menar att det saknas skäl att införa nya valbarhetshinder i kyrkoordningen.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:70.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:70

Betänkanden
TU 2009:05

Debattinlägg
§ 080

Beslut av ärende
§ 108

Behandling av ärende
§ 080