Förtroendet för kyrkans rättssystem

Tillsyns- och uppdragutskottets betänkande 2009:9

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:84 av Birgitta Wrede föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att pröva hanteringen av ärenden om obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst och eventuellt föreslå ändringar i kyrkoordningen, eller vidta andra åtgärder för att upprätthålla en hög kvalitet i ärendebehandlingen.

Utskottet

Utskottet menar att det inte är en uppgift för Kyrkostyrelsen att granska verksamheten hos de organ inom rättssystemet som självständigt ska fullgöra sina i kyrkoordningen givna uppgifter.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:84.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:84

Betänkanden
TU 2009:09