Flytt av kyrkomötet

Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:4

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:6 av Bo Lennart Anbäcken föreslås att Kyrkomötets presidium undersöker möjligheterna att flytta Kyrkomötet till Uppsala Konsert och Kongress

Utskottet

Utskottet ser tillgänglighetsfrågorna som angelägna men finner att om frågan om flyttning av Kyrkomötet till andra lokaler aktualiseras ska den behandlas förutsättningslöst.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:6.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag, efter votering.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:06

Betänkanden
Kr 2009:04

Debattinlägg
§ 178

Beslut av ärende
§ 187

Behandling av ärende
§ 178