Nyöversättning av trosbekännelser

Gudstjänstutskottets betänkande 2009:01

Redogörelse för ärendet

I Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:4 föreslås Kyrkomötet besluta att återkalla sitt beslut från 2008 om nyöversättning av trosbekännelser.

I motion 2009:19 av Ola Isacsson föreslås att Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:4 avslås av Kyrkomötet.

I motion 2009:48 av Hans-Olof Andrén föreslås en språklig modernisering av trosbekännelserna, om Kyrkomötet skulle besluta enligt Kyrkostyrelsens skrivelse.

Utskottet

Utskottet menar, att frågan om ekumeniskt förankrade nyöversättningar av trosbekännelserna nu inte får läggas åt sidan, utan behöver initieras på nytt.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå Kyrkostyrelsens skrivelse   2009:4.

2. avslå motion 2009:19.

3. avslå motion 2009:48.

4. uppdra åt Kyrkostyrelsen att i Sveriges kristna råd driva frågan om en gemensam nyöversättning av trosbekännelserna med början med den apostoliska.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:04

Motioner
Mot 2009:19
Mot 2009:48

Betänkanden
G 2009:01

Debattinlägg
§ 059

Beslut av ärende
§ 089

Behandling av ärende
§ 059

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:4

Läronämndens yttrande
Ln 2009:5y