Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2009:5

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:29 av Lennart Sacrédeus föreslås att Kyrkomötet uttalar sig för att avdragsrätt för privatpersoners gåvor till ideella organisationer ska införas så skyndsamt som möjligt i Sverige.

I motion 2009:69 av Carl Korch föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda effekterna av en breddning av underlaget för kyrkoavgiften med inkomst av kapital enligt inkomst­skattelagen (1999:1229).

Utskottet

Utskottet menar att förslaget i motion 2009:29 redan bereds av Kyrkostyrelsen.

Gällande motion 2009:69 är dagens ordning väl förankrad. Förslaget skulle dessutom kräva såväl lagändring som ändring i administrationen av uppbördssystemet.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:29.

2. avslå motion 2009:69.

 

Särskilt förslag

Under överläggningarna framlade Lennart Sacrédeus följande förslag:

Att Kyrkomötet ställer sig bakom Kyrkostyrelsens yttrande i fråga om avdragsrätt för privatpersoners gåvor till ideella organisationer.

 

Beslut

Kyrkomötet beslutade att:

1. bifalla utskottets förslag punkt 1 och 2.

2. bifalla Lennart Sacrédeus särskilda förslag efter votering och rösträkning (ja 107, nej 105, avstår 21).

 Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:29
Mot 2009:69

Betänkanden
EE 2009:05

Debattinlägg
§ 135

Beslut av ärende
§ 164

Behandling av ärende
§ 135

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:23