Barnkonsekvensanalys

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:6

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:9 av Gunnel Lagerkvist m.fl. föreslås att:

1. Kyrkomötet beslutar att en utbildning ska genomföras för Kyrkomötets ledamöter i 1989 års barnkonvention.

2. uppdra till Kyrkostyrelsen att utarbeta ett arbetssätt så att det görs en barnkonsekvensanalys inför beslut.

3. uppdra till Kyrkostyrelsen att uppmuntra stiften att använda barnkonsekvensanalysen.

     I motion 2009:55 av Karin Långström Vinge och Runar Patriksson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda och återkomma till Kyrkomötet med förslag på en paragraf om barnkonsekvensanalys att införas i kyrkoordningen.

Utskottet

Utskottet konstaterar att det finns flera församlingar och stift som gjort försök att införliva barnkonventionen i arbetet genom att använda sig av barnkonsekvensanalys. De svårigheter som funnits beror på att det inte funnits tillräckligt stöd i församlingens och stiftets styrorgan och ledningsfunktioner. Det är först när angelägenheten uttrycks från högsta ledning och resurser tilldelas som en barnkonsekvensanalys blir verklighet. Därför menar utskottet att det behövs fler åtgärder. Utskottet menar med stöd av Barnombudsmannens råd att det är först när en myndighets eller organisations centrala dokument genomsyras av ett perspektiv som det blir fart på det praktiska arbetet. Därför föreslår utskottet Kyrkomötet att uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda och återkomma med förslag på hur en paragraf om barnkonsekvensanalys kan införas i kyrkoordningen. Den portalparagraf om barnets särställning som redan finns behöver stöd genom konkretion, först då kan de goda intentionerna om barnets särställning bli allvar.

Utskottet menar att det ska finnas möjlighet till fortbildning i barnkonsekvensanalysen liksom informations- och studiematerial och erfarenhetsutbyte. Utskottet anser dock att all utbildning ska vara frivillig och att barnkonventionen har funnits så länge att de som är ledamöter i Kyrkomötet redan har kunskap om denna.

Kyrkostyrelsen har sedan tidigare, genom uppföljning av dokumentet I dialog med barn uppmuntrat stiften att utarbeta barnkonsekvensanalyser. Detta ingår redan i den nationella nivåns uppdrag. Satt ge stöd till stiften.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:9, punkt 1.

2. bifalla motion 2009:9, punkt 2.

3. avslå motion 2009:9, punkt 3.

4. bifalla motion 2009:55.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:55
Mot 2009:09

Betänkanden
Kl 2009:06

Debattinlägg
§ 122

Beslut av ärende
§ 151

Behandling av ärende
§ 122

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:18