Skydd för flyktingar och migranter

Ekumenikutskottets betänkande 2009:5

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:61 av Björn Söder föreslårs att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda hur kyrkan kan stödja utsatta människor utan att samtidigt understödja internationella kriminella nätverk. I

     I motion 2009:67 av Margareta Sandstedt föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda och finna metoder för att upprätta och stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Utskottet

Utskottet konstaterar att Svenska kyrkan både nationellt och internationellt har ett omfattande och rättighetsbaserat arbete som syftar till att hjälpa utsatta människor att kräva sina rättigheter av den instans som är skyldig att vidta åt­gärder. Det finns därför inget behov av att utreda nya metoder.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:61.

2. avslå motion 2009:67.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att:

1. bifalla utskottets förslag punkt 1.

2. bifalla utskottets förslag punkt 2 efter votering och rösträkning (ja 233, nej 5, avstår 4)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:61
Mot 2009:67

Betänkanden
Eu 2009:05

Debattinlägg
§ 140

Beslut av ärende
§ 170

Behandling av ärende
§ 140