Antagningsbedömningen till präst och diakonkandidater

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:3

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:17 av Ylva Wahlström föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att föreslå ändringar i kyrkoordningen så att antalet kandidater som antas vid varje antagningskonferens begränsas. Att ett nytt antagningsförfarande efter två år möjliggörs och att det vid antagningskonferenserna bara kan ges ett ja eller nej.

Utskottet

Utskottet menar att det är viktigt med en långtgående samsyn i antagningsfrågor men att denna bör uppstå genom samråd i bl.a. Biskopsmötet snarare än genom kyrkoordningsändringar.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:17.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:17

Betänkanden
TU 2009:03

Debattinlägg
§ 078

Beslut av ärende
§ 106

Behandling av ärende
§ 078