Kommunikation kring dopet och medlemsskapet

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:01

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:3 av Lars-Ivar Ericson förslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att ombesörja utgivningen av en handbok i medlemsvård.

I motion 2009:80 av Sofija Pedersen Videke föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att finna former för hur Svenska kyrkan på den nationella nivån kan lägga fokus på dopet.

Utskottet

Utskottet anser att frågor kring dop och medlemskommunikation är angelägna, och det är många frågor kring dopet som behöver belysas. Däremot ser utskottet inte behov av en handbok i medlemsvård, utan vill snarare att Svenska kyrkans intranät utgör en erfarenhets- och idébank inom området.

Dopet ska inte ses som en isolerad händelse. Dopsamtalet är viktigt, liksom dopuppföljningsarbetet. Här menar utskottet att det finns behov av inspirationsmaterial från såväl den nationella nivån som stiften, så att alla församlingar har ett planerat dopuppföljningsarbete som är integrerat i församlingens arbete.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1.  avslå motion 2009:3.

2.  bifalla motion 2009:80.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:03
Mot 2009:80

Betänkanden
Kl 2009:01

Debattinlägg
§ 117

Beslut av ärende
§ 146

Behandling av ärende
§ 117

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:14