Val till domkapitlet

Organisationsutskottets betänkande 2009:7

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:41 av Karl-Gunnar Svensson föreslås att 9 kap. 10 § i kyrkoordningen ska ha följande lydelse:

Valet av de ledamöter och de ersättare som ska vara präst- eller diakonvigda äger rum vid ett gemensamt möte med stiftets präster och diakoner med biskopen som valförrättare. Vid detta möte röstar prästerna och diakonerna gemensamt fram ledamöterna och ersättarna. Röstberättigade som är förhindrade att närvara vid det gemensamma mötet får – när det gäller val som sker med slutna sedlar – avge sina röster genom att sända valsedlarna med post eller bud. Valsedlarna för respektive val ska läggas i olika kuvert, vilka ska tillslutas och förses med egenhändigt undertecknad påskrift om innehållet. Kuverten måste vara valförrättaren tillhanda innan mötet börjar. Nominering bör ske på lämpligt sätt innan förhandsröstning börjar.

Yttranden

Kyrkorättsutskottet har yttrat sig över motionen med anledning att paragrafens utformning är alltför vag samt saknar datum för ikraftträdande. Således avstyrker kyrkorättsutskottet förslaget.

Utskottet

Utskottet menar att man bör avhålla sig från att ta in alltför detaljerade bestämmelser i kyrkoordningen. 

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:41.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:41

Betänkanden
O 2009:07

Debattinlägg
§ 074

Beslut av ärende
§ 102

Behandling av ärende
§ 074