Svenska kyrkan som aktieägare

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2009:1

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:16 av Ylva Wahlström föreslås att:

1. uppdra till Kyrkostyrelsen att se till att det införs bolagsbevakare på de bolag Svenska kyrkan har egna aktier i.

2. uppdra till Kyrkostyrelsen att verkställa detta så snart som möjligt och åter­rapportera till Kyrkomötet om nuläget vid Kyrkomötet år 2010.

3. rekommendera Kyrkostyrelsen att ge detta nya uppdrag till några förtroendevalda­/nyanställda.

I motion 2009:87 av Bo Hanson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda om Svenska kyrkans placeringspolicy bör innehålla anvisningar om vilka typer av incitamentsprogram kyrkan som ägare bör söka främja och vilka som bör undvikas.

Utskottet

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är väsentligt att Svenska kyrkan agerar som en ansvarsfull ägare. Utskottet menar emellertid att Svenska kyrkans nationella nivå redan bedriver ett ändamålsenligt och omfattande arbete när det gäller ägarstyrningsfrågor.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:16.

2. avslå motion 2009:87.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:16
Mot 2009:87

Betänkanden
EE 2009:01

Debattinlägg
§ 131

Beslut av ärende
§ 160

Behandling av ärende
§ 131