Utbildning i HBT-frågor

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:9

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:5 av Irene Gustafsson och Paul Trossö föreslås att:

1. Kyrkomötet beslutar att kyrkomötesledamöterna ska utbildas i HBT- frågorna.

2. uppdra till Kyrkostyrelsen att uppmuntra alla stift att starta utbildningar för anställda och förtroendevalda.

Utskottet

Utskottet menar att församlingarna bör uppmuntra till kontinuerlig fortbildning i mångfaldsfrågor för anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade, men att all fortbildning bör vara frivillig. Utskottet menar att den inställning en människa har ibland kan handla om okunskap, men att det ofta bottnar i de erfarenheter som finns och är en djup personlig fråga. För att en människa ska ändra beteendemönster och attityder krävs ett mer djupgående värdegrundsarbete och inte bara information och utbildning. Utskottet menar att det är en skyldighet att som förtroendevald hålla sig ajour med förändringar i diskrimineringslagstiftningen. Inte minst som arbetsgivare med ansvar för arbetsmiljön, bör man kunna hantera HBT- frågor. Vid en uppföljning av samtalsprocessen om samlevnad är det utskottets mening att det ska finnas ett vidgat perspektiv på samlevnadsfrågor där frågan om människosyn och etik får genomsyra samtalet. Utskottet föreslår att samlevnadsfrågorna lyfts i sin helhet i seminarieform vid nästa Kyrkomöte, inte minst när antalet skilsmässor ökar och många människor oavsett sexuell läggning söker stöd i sina relationer.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:5, punkt 1.

2. avslå motion 2009:5, punkt 2.

Reservation

Till betänkandet finns en reservation från Birgitta Lindén som yrkar bifall till punkt 2 i motion 2009:5. Hon menar att det värdegrundsarbete som påbörjats inte får avstanna och en fortsatt uppmuntran till att starta utbildningar i HBT- frågor är en fortsättning på det arbete som påbörjades i församlingar och stift då samtalsdokumentet var färdigt. Idag har hälften av Svenska kyrkans pastorat använt sig av materialet.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att:

1. bifalla utskottets förslag punkt 1.

2. bifalla utskottets förslag punkt 2, efter votering och rösträkning (ja 119, nej 105, avstår 17).

 Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:05

Betänkanden
Kl 2009:09

Debattinlägg
§ 125

Beslut av ärende
§ 154

Behandling av ärende
§ 125