Instruktion för nämnden för internationell mission och diakoni samt kyrkoordningen

Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:2

Redogörelse för ärendet

I Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:7 föreslås att en ny instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni antas och att en ändring görs i kyrkoordningen.

      Ändringarna är föranledda av att det samlande namnet på Svenska kyrkans internationella mission och diakoni numera är Hela världen, Svenska kyrkan, Internationellt arbete och att EFS fr.o.m. den 1 januari 2010 lämnar samarbetet med Svenska kyrkans utlandsarbete.    

Utskottet

Utskottet anser att det föreligger behov av att bearbeta texten i instruktionen för Nämnden för internationell mission och diakoni. Detta gäller i viss utsträckning även för vissa delar i instruktioner för andra nämnder på nationell nivå. Utskottet menar att detta arbete bör göras i ett sammanhang och förslår därför inga justeringar i nu framlagt förslag.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. bifalla skrivelsen Kyrkostyrelseskrivelse 2009:7.

2. uppdra åt Kyrkostyrelsen att återkomma med förslag på nödvändiga revideringar av instruktionerna för nämnderna på nationell nivå.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:07

Betänkanden
Kr 2009:02

Debattinlägg
§ 176

Beslut av ärende
§ 185

Behandling av ärende
§ 176

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:21