Kyrkomötets arbetsformer

Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:3

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:2 av Maria Abrahamsson m.fl. föreslås att Kyrkomötets presidium får i uppdrag att ta fram förslag för en mer processinriktad arbetsform för Kyrkomötet.

Utskottet

Utskottet bejakar att en översyn görs av Kyrkomötets arbetsformer men vill inte låsa Kyrkomötets presidium i detta arbete så att någon speciell inriktning av arbetsformerna prioriteras. 

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motionen.

2. uppdra åt Kyrkomötets presidium att göra en översyn av Kyrkomötets arbetsformer utifrån vad utskottet anfört.

 

Särskilt förslag

Under överläggningarna framlade Daniel Tisell följande förslag:

att uppdra åt Kyrkomötets presidium att göra en översyn av Kyrkomötets arbetsformer med särskilt beaktande av motionens intentioner och förslag.

 

Beslut

Kyrkomötet beslutade att:

1. bifalla utskottets förslag punkt 1

2. bifalla Daniel Tisells särskilda förslag..

 Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:02

Betänkanden
Kr 2009:03

Debattinlägg
§ 177

Beslut av ärende
§ 186

Behandling av ärende
§ 177