Diakoners medverkan vid vigsel- och begravningsgudstjänster

Gudstjänstutskottets betänkande 2009:3

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:4 av Lars-Ivar Ericsson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda och lämna förslag till hur diakoner kan medverka i vigsel- och begravningsgudstjänster.

I motion 2009:64 av Runar Patriksson föreslås att Kyrkomötet ska utreda och komma med förslag om att ge diakoner rätt att viga och förrätta jordfästningar i Svenska kyrkans ordning.

Läronämnden

Läronämnden konstaterar i sitt yttrande Ln 2009:4y att diakonens uppdrag i Svenska kyrkan har en tydligt karitativ profil och menar att gudstjänster som t.ex. vigsel och begravning är knutna till prästens särskilda förkunnelseuppdrag.

Utskottet

Gudstjänstutskottet konstaterar att man här fått behandla en frågeställning som också behandlades vid förra årets Kyrkomöte. Den genomlysning av olika aspekter som då gjordes gäller fortfarande.

Utskottet konstaterar vidare att det inte behövs några ytterligare anvisningar för diakoners medverkan i vigsel- och begravningsgudstjänster då detta redan förekommer. Formen för medverkan måste relateras till den specifika situationen och lösas pastoralt inom församlingen och arbetslaget. Slutligen är det viktigt att se att dessa gudstjänster är moment i en process där diakonen i många faser är den mest självklara länken till församlingen.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:4.

2. avslå motion 2009:64.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:04
Mot 2009:64

Betänkanden
G 2009:03

Debattinlägg
§ 060

Beslut av ärende
§ 091

Behandling av ärende
§ 060

Läronämndens yttrande
Ln 2009:4y