Svenska kyrkan och landsbygdsarbetet

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:12

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:31 av Sten Persson m.fl. föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att verka för en levande landsbygd där människor kan bo och ha sin utkomst samt ha tillgång till en närvarande kyrka.

Utskottet

 Förra året fick Kyrkostyrelsen i uppdrag av Kyrkomötet att sammanställa och lyfta fram de erfarenheter som finns i stift och församlingar av Svenska kyrkans landsbygdsarbete.

Utskottet konstaterar att Kyrkostyrelsen behandlat ärendet. Ett seminarium har hållits och en webbsida har utvecklats. Utskottet anser därför att Kyrkostyrelsen redan verkar för det som motionärerna efterfrågar.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:31.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:31

Betänkanden
Kl 2009:12

Debattinlägg
§ 128

Beslut av ärende
§ 157

Behandling av ärende
§ 128