Bekännelseskrifterna

Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:6

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:51 av Fredrik Sidenvall m.fl. föreslås att samtliga kyrkomötesledamöter ska få ett personligt exemplar av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Medel för detta ska avsättas i 2010 års budgetskrivelse.

Utskottet

Utskottet konstaterar att en likartad motion avslogs 2005 eftersom nomineringsgrupperna kan köpa in skriften för mandatbidragen. Något nytt sakligt motiv har inte framkommit sedan dess.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:51.

Särskilt förslag

Under överläggningarna framlade Fredrik Sidenvall m.fl följande förslag:

att ett utrymme på 50 000 kronor lämnas i budgeten 2010 för att till Kyrkomötets ledamöter kunna inköpa Svenska kyrkans bekännelseskrifter.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag, efter votering.

 Bifogat dokument:
Inga ärenden