Våld bland unga

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:7

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:14 av Ylva Wahlström föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram en aktivitetsplan för att uppmärksamma och motverka våldet bland unga i vårt samhälle och att presentera denna plan med budget till Kyrkomötet år 2010.

Utskottet

Utskottet konstaterar att det redan sker ett omfattande arbete i samverkan mellan olika aktörer i samhället för att motverka och förebygga våld bland unga. Många församlingar inom Svenska kyrkan är med bland dessa aktörer. Det finns många goda idéer om hur man kan arbeta med detta komplexa problem. Intranätet och internet kan användas för att sprida dessa. Utskottet anser inte att en av Kyrkostyrelsen framtagen aktivitetsplan är en verkningsfull insats för att uppmärksamma och motverka våldet bland unga i vårt samhälle.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:14.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:14

Betänkanden
Kl 2009:07

Debattinlägg
§ 123

Beslut av ärende
§ 152

Behandling av ärende
§ 123