Kyrkokonstansvarig person i varje församling

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2009:6

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:43 Inga Alm och Gunnel Lagerkvist föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att inspirera och uppmana varje församling att utse en kyrkokonstansvarig person. Denna med uppgift att lokalt verka för ökad tillgänglighet och ökad kunskap om kyrkans konstskatter och deras kulturhistoriska värde.

Utskottet

Utskottet framhåller att de kyrkliga kulturminnena ska brukas och bevaras som ett levande kulturarv, tillgängligt för alla. Dock finns det redan en fungerande organisation som tillgodoser det som motionärerna eftersträvar.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:43.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:43

Betänkanden
EE 2009:06

Debattinlägg
§ 136

Beslut av ärende
§ 165

Behandling av ärende
§ 136